Adam Organiszczak
kancelaria

Prawnik w Szczecinie dla:
– przedsiębiorców
– klientów prywatnych
– sektora publicznego

Specjalizacja

 • RODO - ochrona danych osobowych

  Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych

 • Prawo pracy

  Wszystko, co wiąże się z zatrudnieniem; zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika

 • Prawo gospodarcze

  Rozwiązania i wsparcie we wszystkich wyzwaniach, przed którymi stają na co dzień przedsiębiorcy

Oto w czym mogę Państwu pomóc Rozwiązania dla branż  

 • Sprawy sądowe

  "W sądzie nie wystarczy mieć rację, trzeba ją jeszcze umieć udowodnić."
  Niezależnie od tego, czy to Państwo pragniecie rozpocząć postępowanie, czy też zostaliście pozwani, bardzo ważne jest odpowiednie przedstawienie naszego stanowiska, a przede wszystkim umiejętne jego udowodnienie.

  • Opracowanie strategii procesowej
  • Kompletowanie i selekcja materiału dowodowego
  • Doradztwo oraz analiza szans powodzenia danej sprawy
  • Reprezentowanie przed sądem
  • Bieżąca, rzetelna informacja o stanie sprawy

  Zapraszam do kontaktu!
 • Sprawy prawa pracy

  Wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem.

  • Współpraca przy zatrudnianiu pracowników (doradztwo w zakresie doboru umowy, a następnie tworzenie jej postanowień)
  • Współpraca w przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę (zwolnienie musi bowiem być uzasadnione, a niewłaściwe jego przeprowadzenie skutkować może odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy)
  • Współpraca przy tworzeniu, weryfikowaniu i niezbędnych zmianach wewnętrznej dokumentacji wymaganej w zakładzie pracy (regulaminy, układy zbiorowe, etc.)
  • Współpraca przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych (strajków)
  • Reprezentowanie przed sądami (w szczególności sądem pracy) oraz Państwową Inspekcją Pracy
  • Umowy o zakazie konkurencji

  Zapraszam do kontaktu!
 • RODO - ochrona danych osobowych

  Wszelkie sprawy z zakresu ochrony danych osobowych.

  • Doradztwo w zakresie wdrożenia postanowień RODO,
  • Sporządzanie wymaganej dokumentacji (polityka prywatności, umowy o powierzenie przetwarzania danych, informacje, wzory upoważnień, etc.),
  • Przeprowadzanie audytów z zakresu ochrony danych osobowych,
  • Kontrola wykonania obowiązków z zakresu RODO,
  • Doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych,
  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

  Zapraszam do kontaktu!
 • Umowy i kontrakty

  Każda umowa, niezależnie od tego, czego dotyczy, musi być precyzyjna i jasno określać kto i do czego jest zobowiązany. Nasz kontrahent powinien przy tym być odpowiednio zmotywowany do należytego i terminowego wykonania umowy.

  • Tworzenie umów oraz kontraktów dla nawet najbardziej złożonych przedsięwzięć (również o charakterze międzynarodowym)
  • Propozycje gotowych i sprawdzonych rozwiązań
  • Udział w negocjacjach
  • Propozycje postanowień umownych

  Zapraszam do kontaktu!
 • Windykacja należności

  Nieopłacone faktury są zmorą przedsiębiorców. Kiedy zawodzą metody polubowne, konieczne jest sprawne, a przede wszystkim skuteczne przeprowadzenie postępowania w celu uzyskania naszych należności. Należy przy tym pamiętać, aby należycie zabezpieczyć Państwa roszczenie.

  • Doradztwo oraz opiniowanie roszczeń (wymagalność, szanse powodzenia ewentualnego postępowania)
  • Wybór właściwego trybu postępowania
  • Kalkulacja ryzyka oraz kosztów
  • Reprezentowanie przed sądami oraz innymi organami

  Zapraszam do kontaktu!
 • Współpraca zagraniczna

  Wsparcie prawne polskich przedsiębiorców oraz klientów prywatnych w sprawach o międzynarodowym charakterze. W szczególności w przypadku windykacji należności i dochodzenia roszczeń wobec zagranicznych osób i podmiotów, jak również zawierania różnego rodzaju umów.

  Posiadam doświadczenie we współpracy w międzynarodowym środowisku. Biegle władam językiem angielskim. Współpracowałem dotychczas z szeregiem zagranicznych osób i podmiotów, w szczególności z Niemiec oraz Danii, ale także Wielkiej Brytanii, Cypru, czy Malty.

  Zapraszam do kontaktu!
 • Odszkodowania

  Prowadzenie postępowań w nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych przypadkach. Dochodzenie w Państwa imieniu odszkodowań, a także wynagrodzenia strat moralnych (wyrządzonej krzywdy), czyli zadośćuczynienia.

  • Opiniowanie przypadków pod kątem tego, czy możecie się Państwo ubiegać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
  • Prowadzenie postępowań przed ubezpieczycielem, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz reprezentantami ds. roszczeń zagranicznych zakładów ubezpieczeń
  • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych (karnym oraz cywilnym)

  Zapraszam do kontaktu!
 • Stała współpraca

  Stała współpraca z przedsiębiorcami w zakresie zagadnień prawnych, z którymi spotykają się na co dzień.

  Dzięki wieloletniemu i bardzo bogatemu doświadczeniu zawodowemu wspieram przedsiębiorców z szeregu branż.

  Stała współpraca pozwala zażegnać wiele potencjalnych zagrożeń, zanim staną się dla Państwa problemami. Obejmuje wsparcie przy ustalaniu formy prawnej przedsiębiorstwa, zawieraniu różnego typu umów, przetargach oraz sprawach prawa pracy. Ponadto, również udział w negocjacjach, windykację należności, sprawy sądowe, czy też sporządzanie wewnętrznej dokumentacji w celu należytej organizacji oraz ochrony tajemnic Państwa przedsiębiorstwa (w tym własności intelektualnej).

  W przypadku spółek - także pomoc w tworzeniu aktów założycielskich (najczęściej umów).

  Rolę prawnika w XXI wieku pojmuję jednak znacznie szerzej: jako doradcę i wsparcie w biznesie. I w taki właśnie sposób współpracuję z klientami.

  Zapraszam do kontaktu!
 • Sprawy karne

  W sprawach karnych udział fachowego prawnika, który reprezentuje nasze interesy jest kluczowy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy oskarżonym, czy pokrzywdzonym.

  W przypadku oskarżonego (podejrzanego) od samego początku postępowania konieczny jest udział obrońcy, który będzie na bieżąco czuwał nad przebiegiem postępowania.

  W przypadku pokrzywdzonego, udział profesjonalnego pełnomocnika również jest nieoceniony. Konieczne jest m.in. wspomaganie organów ścigania w czynnościach śledczych oraz zwracanie uwagi na środki dowodowe, aby jak najsprawniej przeprowadzić postępowanie i doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia.

  • Reprezentowanie przed organami ścigania
  • Bieżąca, rzetelna informacja o stanie sprawy
  • Reprezentowanie przed sądem (obrona / oskarżenie)

  Zapraszam do kontaktu!
 • Transport / Spedycja

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla branży transportowej (w tym przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych).

  • Windykacja należności i dochodzenie roszczeń (w szczególności w transporcie międzynarodowym, CMR)
  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Wsparcie prawne zdarzeń wypadkowych (np. kradzieży lub utraty ładunku, zdarzeń drogowych, wypadków przy pracy)
  • Sprawy prawa pracy
  • Tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych umów oraz kontraktów (także o charakterze międzynarodowym)
  • Udział w negocjacjach
  • Ochrona własności intelektualnej (rejestracja znaków towarowych i usługowych, umowy oraz wewnętrzne akty organizacyjne)
  • Reprezentowanie przed sądami, urzędami oraz organami ścigania
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)

  Zapraszam do kontaktu!
 • Morska

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla branży morskiej. W szczególności: armatorów, stoczni, ubezpieczycieli, przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych.

  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Windykacja należności i dochodzenie roszczeń (również wobec zagranicznych podmiotów)
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Sprawy prawa pracy
  • Wsparcie prawne dotyczące wypadków (np. uszkodzenia statku, maszyn, wypadku przy pracy)
  • Tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych umów oraz kontraktów (także o charakterze międzynarodowym)
  • Udział w negocjacjach
  • Ochrona własności intelektualnej (rejestracja znaków towarowych i usługowych, umowy oraz wewnętrzne akty organizacyjne)
  • Reprezentowanie przed sądami i urzędami (Izba Morska, sądy, Urząd Morski)

  Zapraszam do kontaktu!
 • Oświata

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla osób oraz podmiotów prowadzących działalność oświatową.

  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Sprawy prawa pracy
  • Windykacja należności (np. z tytułu czesnego) i dochodzenie roszczeń
  • Wsparcie prawne dotyczące wypadków (np. wypadku przy pracy)
  • Reprezentowanie przed sądami oraz urzędami
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Tworzenie umów oraz porozumień
  • Konstruowanie statutów i regulaminów (a także innych aktów wewnętrznych regulujących działalność placówki)

  Zapraszam do kontaktu!
 • Medyczna

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla podmiotów leczniczych (publicznych oraz prywatnych).

  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Windykacja należności oraz dochodzenie roszczeń (również wobec zagranicznych podmiotów)
  • Wsparcie prawne dotyczące wypadków (np. wypadku przy pracy, błędu w sztuce)
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Tworzenie oraz weryfikowanie umów i kontraktów
  • Udział w negocjacjach
  • Ochrona własności intelektualnej (rejestracja znaków towarowych i usługowych, umowy oraz wewnętrzne akty organizacyjne)
  • Reprezentowanie przed sądami, urzędami oraz organami ścigania
  • Sprawy prawa pracy

  Zapraszam do kontaktu!
 • Produkcyjna

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną.

  • Obsługa roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady oraz nienależytego wykonania umowy
  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Sprawy prawa pracy
  • Windykacja należności i dochodzenie roszczeń (również wobec zagranicznych podmiotów)
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych umów oraz kontraktów (również o charakterze międzynarodowym)
  • Udział w negocjacjach
  • Ochrona własności intelektualnej (rejestracja znaków towarowych i usługowych, umowy oraz wewnętrzne akty organizacyjne)

  Zapraszam do kontaktu!
 • Usługowa

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla przedsiębiorstw usługowych.

  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Obsługa roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady oraz nienależytego wykonania umowy
  • Sprawy prawa pracy
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Windykacja należności i dochodzenie roszczeń (również wobec zagranicznych podmiotów)
  • Tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych umów oraz kontraktów (również o charakterze międzynarodowym)
  • Udział w negocjacjach
  • Ochrona własności intelektualnej (rejestracja znaków towarowych i usługowych, umowy oraz wewnętrzne akty organizacyjne)

  Zapraszam do kontaktu!
 • Sektor publiczny

  Wsparcie prawne oraz rozwiązania dla sektora publicznego. Przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego.

  • Bieżąca, stała obsługa prawna
  • Obsługa postępowań sądowych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Sporządzenie oraz weryfikowanie projektów uchwał
  • Tworzenie umów oraz porozumień
  • Udział w obradach organów

  Zapraszam do kontaktu!
 • Handlowa

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla przedsiębiorców z branży handlowej.

  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Sprawy prawa pracy
  • Obsługa roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady oraz nienależytego wykonania umowy
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Windykacja należności i dochodzenie roszczeń (również wobec zagranicznych podmiotów)
  • Tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych umów oraz kontraktów (również o charakterze międzynarodowym)
  • Udział w negocjacjach
  • Ochrona własności intelektualnej (rejestracja znaków towarowych i usługowych, umowy oraz wewnętrzne akty organizacyjne)

  Zapraszam do kontaktu!
 • NGO

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla sektora organizacji pozarządowych.

  • Współpraca przy realizacji projektów
  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Sporządzanie oraz weryfikowanie umów z współpracownikami, pracownikami oraz podwykonawcami
  • Konstruowanie statutów oraz aktów założycielskich
  • Sporządzanie protokołów i oświadczeń
  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)

  Zapraszam do kontaktu!
 • IT

  Wsparcie prawne i rozwiązania dla branży IT.

  • Doradztwo również na wstępnym etapie działalności (wsparcie przy doborze formy działalności oraz formy opodatkowania)
  • Stała współpraca (pomoc prawna w codziennej działalności)
  • Windykacja należności i dochodzenie roszczeń (również wobec zagranicznych podmiotów)
  • Sprawy prawa pracy
  • Tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych umów oraz kontraktów (także o charakterze międzynarodowym)
  • Udział w negocjacjach
  • RODO (Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych)
  • Ochrona własności intelektualnej (rejestracja znaków towarowych i usługowych, umowy oraz wewnętrzne akty organizacyjne)
  • Reprezentowanie przed sądami oraz urzędami

  Zapraszam do kontaktu!

O mnie

Adam Organiszczak - radca prawny.
Posiadam wieloletnie, bardzo bogate doświadczenie zawodowe, które pozwala mi na profesjonalne i rzetelne rozwiązywanie powstałych u Państwa problemów.

Współpracuję z szeregiem profesjonalistów: notariuszem, komornikami sądowymi, rzeczoznawcami, tłumaczami, specjalistami z zakresu księgowości oraz BHP.

Usługi prawne świadczę na terenie całej Polski (w szczególności miasta Szczecina oraz Województwa zachodniopomorskiego).
 • Szybkość działania
 • Najwyższa jakość usług oraz poziom obsługi klienta
 • Nieszablonowe podejście i kreatywność
 • Prawdziwy profesjonalizm
 • Zaangażowanie
 • Zaufanie

Każda sprawa jest inna, każda porada, czy opinia. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie.

Wynagrodzenie

Zrozumiałe – proste – przejrzyste
zasady rozliczeń.
Możliwe są różne sposoby rozliczeń:

 • na zasadzie godzinowej,
 • ryczałtowej,
 • kwoty wstępnej oraz premii od sukcesu (success fee).

Niezależnie jednak od uzgodnionej metody, przez cały okres naszej współpracy zachowujecie Państwo pełną kontrolę nad jej kosztami. Dla Państwa wygody akceptowane są również karty płatnicze (Visa, MasterCard, American Express).

Zapraszam do kontaktu!

ul. Teofila Firlika 20/207
71 - 637 Szczecin

godziny otwarcia: pon-pt w godz.: 9-17
(spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty)